‘सत्तांतरङ्क विषङ्मी

लिंगप्पा गुळाळे

Abstract


 

 

व्ङ्मंकटेश ‘ाडगूळकर ह्यांची ‘सत्तांतरङ्क ही कादंबरी जुलै १९८२ साली ‘ॅजेस्टिक बुक स्टॉलने प्रकाशित केली. १९८३ साली तिला साहित्ङ्म अकाद‘ीचे सर्वोच्च पारितोषिक लाभले. त्ङ्माच साली अखिलभारतीङ्म ‘राठी साहित्ङ्म सं‘ेलनाचे अध्ङ्मक्ष म्हणून ‘ाडगूळकरांची निवड झाली. ङ्मेथपर्ङ्मंत ‘सत्तांतरङ्कचा उल्लेख ङ्कारसा न होता, एक वेगळी कादंबरी म्हणून ओझरता उल्लेख होत गेला. त्ङ्मानंतर ‘ात्र ५ ‘े १९८५ च्ङ्मा अंकात आनंद ङ्मादवांनी ‘सत्तांतर : व्ङ्मंकटेश ‘ाडगूळकरांची उचलेगिरीङ्क ह्या सनसनाटी शीर्षकाचा लेख लिहिला. ङ्मा लेखातून ङ्मादवांनी ‘सत्तांतरङ्क ही कादंबरी साराह ब्लाङ्कर हार्डी ङ्मांच्ङ्मा ‘दि लंगूर्स ऑङ्क अबूङ्क (ढहश श्ररपर्सीीीेष अर्ली; ऋशारश्रश रपवारश्रशीीींरींशसळशीेष ठशिीेर्वीलींळेप) ह्या ग्रंथावरुन उचलेली आहे, असे सप्र‘ाण ‘ांडण्ङ्माचा प्रङ्मत्न केला. त्ङ्मानंतर व. दी. कुलकर्णी, ‘ाधव ‘नोहर, सु. प्र. कुलकर्णी, र. बा. ‘ंचरकर आणि ग. वा. बेहरे ङ्मांनी आपापल्ङ्मा भूि‘का ‘ांडल्ङ्मा. ङ्मातही आनंद ङ्मादव, व. दी. कुलकर्णी, सु. प्र. कुलकर्णी, र. वा. ‘ंचरकर ङ्मांच्ङ्मा भूि‘का ‘हत्त्वाच्ङ्मा ठराव्ङ्मात.


Full Text:

PDF

References


१. ङ्मादव आनंद, ‘सत्तांंतरङ्क : व्ङ्मंकटेश ‘ाडगूळकरांची उचलेगिरी, अंतर्भूत : ‘सोबतङ्क, ५ ‘े १९८५, पृ.१३

२. बेहरे ग. वा., ‘सत्तांतरङ्क अखेरचे पर्व (लंगूर्स ऑङ्क ‘हाराष्ट्र), (लेख), अंतर्भूत : सोबत, १५ ‘े १९८५, पृ.१

३. गोडबोले जगदीश, बापट रा‘, ‘सत्तांंतरङ्कच्ङ्मा निि‘त्तानेङ्क, ‘‘ाणूसङ्क, १० ‘ार्च १९८४, पृ.१०

४. ङ्मादव आनंद (लेख) ‘सत्तांंतर : व्ङ्मंकटेश ‘ाडगूळकरांची उचलेगिरीङ्क अंतर्भूत : सोबत, ५ ‘े १९८५, पृ.१४

५. ‘ाडगूळकर व्ङ्मंकटेश, ‘दुसèङ्मा आवृत्तीच्ङ्मा निि‘त्तानेङ्क, (प्रस्तावना), ‘सत्तांंतरङ्क, ‘ेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, पृ.१५

६. ‘ाडगूळकर व्ङ्मंकटेश, ‘दुसèङ्मा आवृत्तीच्ङ्मा निि‘त्तानेङ्क, ‘सत्तांंतरङ्क ‘ेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, पृ.१६

७. ङ्मादव आनंद, ‘सत्तांंतरङ्क व्ङ्मंकटेश ‘ाडगूळकरांची उचलेगिरीङ्क, (लेख) अंर्तभूत : ‘सोबतङ्क ५ ‘े १९८५, पृ.१४

८. कुलकर्णी व. दी., ‘‘राठी साहित्ङ्म : वि‘र्श आणि वि‘र्शकङ्क, पद्यगंधा प्रकाशन, पुणे, ऑगस्ट, २००१, पृ.३३३

९. कुलकर्णी व. दी., उ. नि. पृ.३३३

१०. गोडबोले जगदीश, बापट रा‘, (लेख) : ‘सत्तांंतरच्ङ्मा निि‘त्तानेङ्क अंतर्भूत : ‘ाणूस, १० ‘ार्च १९८४, पृ.१०

११. ङ्मादव आनंद, (लेख) ‘सत्तांंतरङ्क : व्ङ्मंकटेश ‘ाडगूळकरांची उचलेगिरीङ्क, ‘सोबतङ्क ५ ‘े १९८५, पृ.१२, १३

१२. ङ्मादव आनंद, तत्रैव, उनि, पृ.१४

१३. कुलकर्णी व. दी. (लेख), ‘‘हाराष्ट्र टाइम्सङ्क १४ जुलै १९८५, पृ.३

१४. ‘ंचरकर र. बा., ‘सत्तांंतरङ्क : एक पुनर्निि‘ती, शब्दालङ्म, दिवाळी अंक १९८५, पृ.३६


Refbacks

  • There are currently no refbacks.