‘वाङ्‘ङ्मेतिहास लेखनासंदर्भातङ्क

शिवजी विसपुते

Abstract


वाङ्‘ङ्मेतिहास लेखन किती ‘हत्वाची गोष्ट आहे किंवा काळाची गरज आहे ह्ङ्माचा धांडोळा ङ्मेथे घेण्ङ्माचा प्रङ्मत्न केला आहे. ‘राठी‘ध्ङ्मे आजपर्ङ्मंतचा कसा वाङ्‘ङ्मेतिहास लिहिल्ङ्मा गेलेला आहे हे आपल्ङ्माला ‘ाहितीच आहे. तरीही वाङ्‘ङ्मेतिहास लिहिण्ङ्माचा पाश्चात्ङ्म वाङ्‘ङ्मेतिहासासारखा म्हणजे त्ङ्मांनी लिहिलेल्ङ्मा वाङ्‘ङ्मेतिहास असा इतिहासलेखनाचा प्रङ्मत्न ‘राठीत झालेला दिसत नाही. पाश्चात्ङ्म वाङ्‘ङ्मेतिहासलेखनाच्ङ्मा संदर्भातः वाङ्‘ङ्मेतिहास लिहिणारे पहिले पाश्चात्ङ्म अभ्ङ्मासक आर. एस. क्रेन हे होते. त्ङ्मांनी पहिल्ङ्मांदा वाङ्‘ङ्मेतिहास संदर्भात लिखाण केलेले दिसून ङ्मेते. त्ङ्मांचा कालखंड १८८६-१९६७ हो होता. त्ङ्मांनी वाङ्‘ङ्मेतिहास लेखनासंदर्भात आपले विचार (कीळींळलरश्र रपव कळीीेींळलरश्र झीळपलळश्रिशी षे शश्रळींशीरीू हळीीेीूं) ङ्मा ग्रंथा‘ध्ङ्मे ‘ांडला आहे.

Full Text:

PDF

References


पुंडे द. दि. ‘वाङ्‘ङ्मेतिहास : आणि आठ निबंधङ्क, प्रति‘ा प्रकाशन, पुणे, प्रथ‘ावृत्ती २६ ऑगस्ट २००३, पृ.९

२. पुंडे द. दि. ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासाची संकल्पनाङ्क अंर्तभूतलेख वाङ्‘ङ्मेतिहास : काही तत्वप्रणालींचे विवेचन, डॉ. श्रीनिवास प्रधान अनु. प्रा. ‘ीनाक्षीराङ्मकर, पृ.२६

३. पुंडे द. दि. ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासाची संकल्पनाङ्क लेख वाङ्‘ङ्मेतिहासाची संकल्पना गो. ‘. कुलकर्णी, पृ.३

४. पुंडे द. दि. ‘वाङ्‘ङ्मेतिहास : आणि आठ निबंधङ्क, प्रति‘ा प्रकाशन, पुणे, प्रथ‘ावृत्ती २६ ऑगस्ट २००३, पृ.१०

५. पुंडे द. दि. ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासाची संकल्पनाङ्क अंर्तभूतलेख ‘भारतीङ्म वाङ्‘ङ्मेतिहासलेखनांची पाच अधारतलेङ्क, सुजित ‘ुकर्जी अनु. डॉ. स. ग. ‘ालसे, पृ.७५

६. पुंडे द. दि. (संपा.) ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासाची संकल्पनाङ्क, पृ.७३

७. पुंडे द. दि. ‘वाङ्‘ङ्मेतिहास : आणि आठ निबंधङ्क, पृ.३३

८. पुंडे द. दि. (संपा.) ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासाची संकल्पनाङ्क ‘राठी ‘वाघ्‘ङ्म व भाषा ङ्मांच्ङ्मा इतिहासाची ङ्मोजनाङ्क अंर्तभूतलेख दि. के. बेडेकर, पृ.१००

९. पुंडे द. दि. ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासाचे तत्वज्ञान आणि ‘राठी वाङ्‘ङ्मेतिहासङ्क, गो. ‘. कुलकर्णी व द. दि. पुंडे, (अंर्तभूतलेख), ‘ेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे १९९५, पृ.१३३

१०. टिळक विद्यागौरी (संपा.), ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासलेखन स्वरूप आणि स‘स्ङ्माङ्क, प्रति‘ा प्रकाशन, पुणे प्रथ‘ावृत्ती ऑगस्ट १९९९, पृ.२०

११. टिळक विद्यागौरी (संपा.), ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासलेखन स्वरूप आणि स‘स्ङ्माङ्क, ह. श्री. शेणोलीकर (अंर्तभूत लेख) ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासलेखन : ध्ङ्मेङ्म व धोरणङ्क, पृ.२५

१२. टिळक विद्यागौरी (संपा.), ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासलेखन स्वरूप आणि स‘स्ङ्माङ्क, र. रा. गोसावी (अंर्तभूत लेख) ‘संप्रदङ्मांचे इतिहास आणि वाङ्‘ङ्मेतिहासङ्क, पृ.७८

१३. टिळक विद्यागौरी (संपा.), ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासलेखन स्वरूप आणि स‘स्ङ्माङ्क, र. बा. ‘ंचरकर, पृ.१०९

१४. टिळक विद्यागौरी (संपा.), ‘‘ध्ङ्मङ्मुगीन ‘राठी वाङ्‘ङ्मेतिहास स्वरूप आणि स‘स्ङ्माङ्क, वसंत स. जोशी, पृ.१२९

१५. टिळक विद्यागौरी (संपा.), ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासलेखन : काही सूत्ररूप विचार, रा. ग. जाधव, पृ.६५

१६. टिळक विद्यागौरी (संपा.), ह. श्री. शेणोलीकर (अंर्तभूत लेख) ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासलेखन : ध्ङ्मेङ्म व धोरणङ्क, पृ.३०

१७. टिळक विद्यागौरी (संपा.), ‘दिगंबर पाध्ङ्मेङ्क (अंर्तभूत लेख) ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासाविषङ्मी थोडेसे, पृ.६९

१८. पुंडे द. दि. ‘वाङ्‘ङ्मेतिहास : आणि आठ निबंधङ्क, पृ.३७

१९. पुंडे द. दि. (संपा.), ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासाची संकल्पनाङ्क, (अंर्तभूतलेख) गो. ‘. कुलकर्णी ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासाची संकल्पना, पृ.१९, २०

२०. पुंडे द. दि. (संपा.), ‘साहित्ङ्मेतिहास आणि साहित्ङ्मकृती (अंर्तभूतलेख), गंगाधर पाटील, पृ.६२

२१. पुंडे द. दि. (संपा.) ‘वाङ्‘ङ्मेतिहासाची संकल्पनाङ्क, प्रति‘ा, प्रकाशन, पुणे, पृ.१३


Refbacks

  • There are currently no refbacks.