आदिवासी साहित्याची पार्श्वभूमी

हगवणे लक्ष्मण रघुनाथ

Abstract


आदिवासी हे भारतीङ्म संस्कृतीचा एक ‘ुख्ङ्म घटक आहे. आणि त्ङ्मांच्ङ्माकडे स‘ृद्ध सांस्कृतिक वारसा आहे. अनेक भाषा आणि शारिरीक वैशिष्ट्यां‘धली त्ङ्मांची सांस्कृतिक एकात्‘ता आगळी वेगळी आहे. अनेक ङ्मुगां‘धून ती अबाधित राहिली आहे. आपली सांस्कृतिक एकात्‘ता आणि अंतर्गत ‘ूल्ङ्मांची जपणूक करण्ङ्मासाठी आदिवासी शांतपणे, एकाकी राहण्ङ्माची सवङ्म लावून घेतात. स्वाभि‘ान आणि विश्वास आदिवासी संस्कृतीचे अविभाज्ङ्म घटक आहेत. आपली संस्कृती आणि ‘ूल्ङ्म ङ्मांच्ङ्माशी तडजोड कराङ्मला आदिवासी कधीही धजावत नाही. आपल्ङ्मा लोकांबरोबर राहून आपली अंतर्गत ‘ूल्ङ्म आणि सांस्कृतिक एकात्‘ता जपण्ङ्माच्ङ्मा आदिवासींच्ङ्मा इच्छे‘ागे हेच ‘ुख्ङ्म कारण आहे.

Full Text:

PDF

References


गाङ्मकवाड दिपक, ‘आदिवासी चळवळ : स्वरूप व दिशाङ्क, सुगावा प्रकाशन, पुणे, प्र.आ. २००५

गारे गोqवद, ‘आदिवासी स‘स्ङ्मा आणि बदलते संदर्भङ्क, सुगावा प्रकाशन, पुणे, द्वि. आ. २०१३

गारे गोqवद, ‘आदिवासींचे शिक्षणङ्क, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, प्र.आ. २००९

गारे गोqवद, ‘कोळी चौथरा अर्थात ‘हादेव कोळी वीरांच्ङ्मा सा‘ुदाङ्मिक कत्तलीची जागाङ्क, आदिवासी वीर पुरुष, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे, प्र.आ. १९८६

गारे गोqवद, ‘‘हाराष्ट्रातील आदिवासी ज‘ातीङ्क, काँन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, तृ. आ. २०१२

गारे गोqवद, ‘‘ूळ रहिवाशी आदिवासीङ्क, आदि‘ प्रकाशन, पुणे, प्र.आ. १९९४

गारे गोqवद, ‘सह्याद्रीतील आदिवासी ‘हादेव कोळीङ्क, ‘ुंबई, प्र.आ. १९९४

चव्हाण प्रभंजन, ‘लोकसाहित्ङ्माचे कलात्‘क सौंदङ्र्मङ्क, सुगावा प्रकाशन, पुणे, प्र.आ. १९९९


Refbacks

  • There are currently no refbacks.